Rekruttering


Formål
Formålet er rekruttering, herunder at behandle og vurdere en ansøger i forhold til en aktuel eller fremtidig stilling hos KLAR.

Registrerede
Ansøgeren.

Kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, uddannelsesmæssig baggrund, erhvervserfaring og andre personoplysninger, ansøgeren afgiver, samt referencer.

Oplysninger om strafbare forhold, herunder straffeattest, på den ansøger, der tilbydes en stilling.

Vi behandler i visse tilfælde særlige kategorier af personoplysninger, herunder om sygdomme, der aktuelt vil have stor betydning for ansøgerens mulighed for at udføre den pågældende stilling.

Behandlingsgrundlag
Behandlingen af almindelige personoplysninger er nødvendig for, at KLAR kan forfølge legitime interesser i at kunne rekruttere en ansøger til en stilling hos KLAR, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 4.

Vi behandler personoplysninger som indhentes via reference, hvis ansøgeren har givet sit samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi behandler endvidere personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af ansøgeren selv, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e og artikel 6, stk. 1, litra f. KLAR forfølger sin legitime interesse i at kunne rekruttere ansøgere til stillinger hos KLAR.  Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 4.

Vi behandler oplysninger om straffeattest, såfremt det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse i at sikre, at ansøgeren kan varetage den stilling hos KLAR, som skal besættes, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 10, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Dette gør sig f.eks. gældende i forbindelse med KLARs overholdelse af § 8 i hvidvaskloven.

Behandlingen af særlige kategorier af personoplysninger er nødvendig for at overholde vores eller ansøgerens arbejdsretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, herunder lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet § 2, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 1.

Kilde
Ansøgeren og hos evt. referencer (hvis ansøgeren har givet sit samtykke) samt oplysninger der i øvrigt er offentligt tilgængelige.

Tidsrum for behandling
Oplysninger om en ansøger, der ikke tilbydes en stilling slettes efter 3 måneder, regnet fra tidspunktet, hvor ansøgeren har modtaget afslag på sin ansøgning, medmindre ansøgeren har givet samtykke til en længere opbevaringsperiode, eller særlige forhold betinger en længere tids opbevaring.

Oplysninger om ansøgere, der tilbydes en stilling hos KLAR, overgår til ansøgerens personalemappe.

Kategorier af modtagere
Vi videregiver i visse tilfælde personoplysninger til vores professionelle rådgivere for, at vi kan modtage rådgivning.

Herudover benytter vi eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, der kan få overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til os. KLAR indgår databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af KLAR, for at sikre den nødvendige sikkerhed.