Forretningsbetingelser

Nielsen & Thomsen Advokaters forretningsbetingelser gælder for de opgaver, vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.

Nielsen & Thomsen Advokater er organiseret som et partnerselskab. Vores generelle kontaktoplysninger er følgende:

Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab
Indiakaj 12, st.
2100 København Ø
T +45 35 44 70 00
nt@ntadvokater.dk
CVR nr. 35 40 74 48

Nielsen & Thomsen Advokater har klientbankkonto i Danske Bank.

Klientkonto: 4180 2741713341
IBAN: DK 9130002741713341
BIC/SWIFT: DABADKKK

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selv om pengene står på forskellige konti, herunder både på klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Nielsen & Thomsen Advokater har tegnet ansvarsforsikring hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø. Ansvarsforsikringen dækker al vores advokatvirksomhed.

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedure afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave. Hvis der skulle opstå inhabilitet eller anden interessekonflikt under sagens udførelse, som medfører, at vi ikke kan fortsætte med at rådgive i sagen, hjælper vi gerne med en anbefaling til en anden advokat.

Vi er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge, og vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om enhver klient.

Honoraret fastsættes sædvanligvis på baggrund af sagens karakter, de involverede juristers specialviden og erfaring, sagens betydning for klienten og de involverede værdier, det til sagen medgåede tidsforbrug samt det opnåede resultat. Dertil kommer omkostninger til udlæg og andet. Vi kan på ethvert tidspunkt – og altså også i forbindelse med sagens opstart – give et overslag over vores forventede honorar.

Klienten har altid mulighed for at få en status på det aktuelle omkostningsforbrug.

Vi fakturerer normalt vores honorarer måneds- eller kvartalsvis eller efter afslutning af den enkelte opgave. Vores betalingsbetingelser er netto kontant 8 dage, og vi tillægger moms efter gældende regler. Ved forsinket betaling beregner vi rente efter fakturaens forfald i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Vi kan anmode om deponering af hele eller dele af det honorar, som vi forventer, at sagen vil udløse. Vi vil normalt anmode om deponering fra klienter, som ikke har et fast eller længerevarende klientforhold hos os.

Vi vil altid anmode om deponering af beløb svarende til de udlæg og omkostninger, som skal afholdes under sagens behandling.

Klienter hos Nielsen & Thomsen Advokater betaler hverken negative eller modtager positive renter af midler indsat på vores klientkonto medmindre 1. rentebeløbet er over 500 kr., indeståendet afregnes senere end efter 14 kalenderdage og tilsvaret (beløbet til forrentning) overstiger 25.000 kr., eller 2. indeståendet er anbragt på særskilt klientkonto. Er indeståendet anbragt på særskilt klientkonto betales til/af klienten de af banken tilskrevne positive/negative renter uanset størrelse, periode mv. Klienten betaler derudover det gebyr (pt. 750 kr.), som banken opkræver ved oprettelse af særskilt klientkonto.

Vi har efter de advokatetiske regler tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, som vi får kendskab til i forbindelse med vores rådgivning. Dette gælder samtlige medarbejdere på kontoret. Tavshedspligten gælder ikke forhold, som Nielsen & Thomsen Advokater efter lovgivningen har pligt til at oplyse om i forhold til offentlige myndigheder eller som følge af hvidvaskningslovens regler.

I tilfælde af utilfredshed med vores arbejde opfordrer vi til, at sagen forelægges for den partner, der er ansvarlig for sagen, for at finde en løsning. Såfremt en løsning ikke kan findes, kan klienten altid anmode om et møde med vores Forretningsudvalg.

Nielsen & Thomsen Advokater og advokater, der er en del af Nielsen & Thomsen Advokater, er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, som vores rådgivning måtte medføre, dog med nedenstående begrænsninger.

Ansvar omfatter ikke driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller lignende indirekte tab. Derudover kan ansvar for rådgivning i forbindelse med sagen ikke overstige 50.000.000 kr.

Nielsen & Thomsen Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Nielsen & Thomsen Advokater er medlem af brancheorganisationen Danske Advokater. Virksomhedens advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark. Nielsen & Thomsen Advokater er medlem af Advokatsamfundet og omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover er advokaterne underlagt De Advokatetiske Regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

Klager over vores rådgivning og det beregnede salær kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk