Retssager

Vi fører retssager ved alle retsinstanser, herunder Højesteret.

Vi vurderer hurtigt sagens procesmuligheder og lægger en effektiv strategi for håndtering af alle sagens elementer: sagens oplysning, vidneforklaringer, andre beviser (herunder sagkyndig bevisførelse), procesveksling samt hovedforhandling. Vi inddrager sagens størrelse og betydning heri samt mulige alternativer til en retssag, herunder forligsmuligheder, mediation og andre konfliktløsningsmuligheder. Formålet er at sikre hurtig og effektiv håndtering af sagen.

Vi er løbende opmærksomme på, om forudsætningerne for en anlagt retssag har ændret sig, om forligsmuligheder skal afsøges, og om yderligere parter skal inddrages i sagen.

Rets- og voldgiftssager er ikke nødvendigvis den optimale metode til at løse en tvist, men vores viden om, hvordan man vinder en retssag, er et godt afsæt for at opnå et godt forlig.